Termeni şi condiţii

Stimate vizitator,

Acest website, www.cartiengleza.ro, este proprietatea SC FISCHER INTERNATIONAL SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Bd. Lascăr Catargiu nr. 14, sector 1, înregistrată la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/23077/2007, CUI 22892490, atribut fiscal RO, telefon: 021/3108889, e-mail: fedu@fedu.ro denumită în continuare „FISCHER INTERNATIONAL”.

Accesul și utilizarea acestui website se face sub autoritatea termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul document. Navigarea pe acest site presupune acceptarea implicită a termenilor și condițiilor de mai jos. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile impuse, vă rugăm să încetați accesarea website-ului www.cartiengleza.ro.

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Website-ul www.cartiengleza.ro este un site de prezentare generală a societății FISCHER INTERNATIONAL SRL și a produselor și serviciilor comercializate de către aceasta. Informațiile disponibile pe website sunt actualizate periodic. Cu toate acestea, FISCHER INTERNATIONAL nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele informații eronate sau lipsite de acuratețe. Pentru a evita orice dubiu referitor la acuratețea sau actualitatea informațiilor prezentate, vă recomandăm să vă adresați telefonic unui agent de vânzări al FISCHER INTERNATIONAL, sau în cadrul librăriei din București, Bd. Lascăr Catargiu nr. 14, sector 1.


2. FISCHER INTERNATIONAL este marcă înregistrată proprietatea FISCHER INTERNATIONAL SRL. Toate denumirile produselor și serviciilor și reprezentările grafice ale acestora sunt mărci înregistrate ale FISCHER INTERNATIONAL sau ale partenerilor FISCHER INTERNATIONAL. Orice reproducere sau utilizare neautorizată ale acestora este interzisă și constituie încălcări ale dispozițiilor legale.

3. Dreptul de copyright asupra informațiilor prezentate pe acest website aparține FISCHER INTERNATIONAL sau partenerilor FISCHER INTERNATIONAL. Niciun material prezentat sau achiziționat de pe acest website nu poate fi modificat și/sau reprodus parțial ori integral, stocat ori transmis către terți, în lipsa acordului scris al FISCHER INTERNATIONAL sau partenerilor săi.

4. FISCHER INTERNATIONAL poate actualiza oricând informațiile prezentate pe website sau prezentul document referitor la termenii și condițiile de utilizare, fără o notificare prealabilă în acest sens.

5. FISCHER INTERNATIONAL nu va fi ținut responsabil pentru prejudiciile directe sau indirecte cauzate ca urmare a navigării pe acest website și utilizării informațiilor prezentate pe website, a imposibilității temporare ori permanente de accesare a website-ului, a unor acțiuni neautorizate ale unor terțe persoane asupra website-ului.

6. FISCHER INTERNATIONAL nu va fi ținut responsabil pentru prejudiciile directe sau indirecte cauzate ca urmare a descărcării oricăror fișiere, documente de pe acest website, incluzând, fără a se limita la: eventuale distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care se accesează website-ul, pierderi de date.

7. Informațiile personale puse la dispoziția FISCHER INTERNATIONAL pentru a accesa anumite informații online sau pentru a vă crea un cont de utilizator, sunt protejate în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001. Prin completarea formularelor online vă exprimați în mod implicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal astfel furnizate. În acest sens, autorizați FISCHER INTERNATIONAL să utilizeze aceste date în scopuri statistice, de marketing, precum și pentru a transmite mesaje cu privire la produse sau servicii, campanii promoționale sau orice alte campanii de informare desfășurate de FISCHER INTERNATIONAL sau de partenerii FISCHER INTERNATIONAL. La solicitarea expresă a Dumneavoastră, formulată în scris și transmisă către FISCHER INTERNATIONAL la sediul social menționat în preambulul prezentului document, sau pe adresa fedu@fedu.ro, FISCHER INTERNATIONAL se obligă să rectifice, să actualizeze, să șteargă sau să anonimizeze datele cu caracter personal ale solicitantului, în mod gratuit, conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

8. Vizitatorii persoane fizice care achiziționează produse online folosind website-ul www.cartiengleza.ro se bucură de toate drepturile prevăzute de legislația în materia protecției consumatorilor la încheierea contractelor la distanță. În acest sens, consumatorii au drept de retragere din contractul încheiat la distanță în termen de 14 zile de la data livrării produselor achiziționate de pe www.cartiengleza.ro. Pentru exercitarea acestui drept, este necesar să vă adresați în scris, în termen de maximum 14 zile de la data livrării produselor, societății FISCHER INTERNATIONAL, fie prin e-mail, de la adresa cu care sunteți înregistrat și ați efectuat comanda pe www.cartiengleza.ro, fie prin poștă, la adresa FISCHER INTERNATIONAL precizată în preambulul prezentului document. Pentru a fi validă, solicitarea de retragere trebuie să fie formulată explicit și neechivoc, și trebuie să conțină numărul de referință al comenzii, denumirea produselor ce fac obiectul contractului încheiat la distanță, sau orice element care să permită identificarea contractului vizat.


9. În termen de maximum 14 zile de la data comunicării intenției de retragere, consumatorul are obligația de a returna către FISCHER INTERNATIONAL SRL produsele ce fac obiectul contractului încheiat cu consumatorul, în aceeași stare în care acestea au fost livrate. Consumatorul va suporta cheltuielile de returnare a produselor. FISCHER INTERNATIONAL va returna consumatorului care și-a exercitat în mod legal dreptul de retragere, sumele plătite, folosind aceleași modalități de plată utilizate de consumator la achiziționarea produselor. FISCHER INTERNATIONAL nu va restitui costurile suplimentare de livrare, în cazul în care consumatorul a ales un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de FISCHER INTERNATIONAL, respectiv livrarea prin intermediul Poștei Române.


10. Consumatorul nu are posibilitatea de a se retrage din contracte la distanță ce vizează achiziționarea unor produse sigilate, care au fost desigilate de către acesta, sau achiziționarea de ziare, reviste sau periodice, precum și achiziționarea CD-urilor ori DVD-urilor sau a altor programe informatice sigilate, care au fost desigilate după livrare.

11. Achiziționarea produselor de pe www.cartiengleza.ro implică crearea unui cont de utilizator furnizând date cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal. FISCHER INTERNATIONAL nu va comunica niciunei terțe persoane datele cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal furnizat la momentul creării contului. Codul numeric personal va fi prelucrat exclusiv în scopul încheierii valabile a contractului la distanță și pentru emiterea facturii aferente produselor comandate. FISCHER INTERNATIONAL nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care utilizatorul furnizează date de identificare false ori adrese de livrare eronate.

12. Prezentul document este guvernat de legea română. Drepturile persoanelor care vizitează website-ul FISCHER INTERNATIONAL nu sunt limitate de dispozițiile cuprinse în prezentul document, ele completându-se cu dispozițiile legale relevante.

Prezentul document a fost actualizat la și este valabil începând cu 21 ianuarie 2015.

Dear visitor,

This website, www.cartiengleza.ro, is property of SC FISCHER INTERNATIONAL SRL, Romanian legal person, headquartered in București, Bd. Lascăr Catargiu nr. 14, sector 1, registered to Romanian Trade Registry under no. J40/23077/2007, VAT no. RO22892490, phone no. 021/3108889, e-mail: fedu@fedu.ro hereinafter referred to as „FISCHER INTERNATIONAL”.

Access to and navigation on this website is made under full authority of the terms and conditions specified hereunder. Access to and navigation on this website implies full acceptance on your behalf of these terms and conditions. In case you disagree with the terms and conditions set forth below, please stop using www.cartiengleza.ro.

TERMS AND CONDITIONS

1. This website contains general information related to FISCHER INTERNATIONAL SRL and regarding the products and services offered by FISCHER INTERNATIONAL. We regularly update the information available on this website. Notwithstanding such updates, FISCHER INTERNATIONAL shall not be held liable for any inaccurate, altered or outdated information presented on this website. To avoid any doubt regarding the information accuracy or its currency, we recommend you to contact by phone a FISCHER INTERNATIONAL sales representative, or by visiting our bookshop in Bucharest, Bd. Lascăr Catargiu nr. 1, sector 1.

2. FISCHER INTERNATIONAL is a protected trademark, property of FISCHER INTERNATIONAL SRL. All names of products and services or graphic representations thereof are trademarks owned by FISCHER INTERNATIONAL or by its partners. Any reproduction or unauthorized use of such trademarks is strictly forbidden and constitutes a breach of provisions set forth by the law.

3. The copyright regarding the information contained by this website belongs to FISCHER INTERNATIONAL or its partners. No information or part of this website, material or product purchased on this website shall be modified and/or reproduced, fully or partially, stored or transmitted to a third party, without the written consent of FISCHER INTERNATIONAL or its partners.

4. FISCHER INTERNATIONAL may update at any time the information presented on this website, or these terms and conditions, without any previous notification.


5. FISCHER INTERNATIONAL shall not be held liable for direct or indirect damage resulting from navigation on this website, any use of information presented on this website, temporary or permanent impossibility of accessing this website, any unauthorized action regarding this website by a third-party.


6. FISCHER INTERNATIONAL shall not be held liable for direct or indirect damage resulting from downloading any files or documents presented on this website, including without limiting to: any damage caused to computers or the network from which this website is accessed from, data loss.

7. Private information transmitted to FISCHER INTERNATIONAL in order to access online information or to create a user account, are protected according to provisions set forth in Law no. 677/2001. By filling the online forms you agree and approve any processing by FISCHER INTERNATIONAL of your personal data as transmitted to FISCHER INTERNATIONAL. This means you authorize FISCHER INTERNATIONAL to use such data for statistic and marketing purposes, as well as for correspondence in relation to any products or services, marketing campaigns or any other such actions performed by FISCHER INTERNATIONAL or by its partners. At your explicit, written request, transmitted by mail to FISCHER INTERNATIONAL at its headquarters, as mentioned in the preamble of this document, or by email at fedu@fedu.ro, FISCHER INTERNATIONAL shall rectify, update, delete or anonymize any personal data of the petitioner, gratuitously, in accordance to provisions set forth in Law no. 677/2001 on persons’ protection regarding procession of personal data and free movement of such personal data.


8. Visitors, other than legal persons, which buy products online, using our website, www.cartiengleza.ro enjoy all legal rights set forth by the legislation regarding consumers’ protection when concluding online agreements. Therefore, consumers have the right of withdrawal from such agreements, within 14 days starting the day the products bought using www.cartiengleza.ro were delivered. For exercising the withdrawal right, the consumer must address a written notice, no later than 14 days from delivery of the products, to FISCHER INTERNATIONAL, either by e-mail, from the address registered to your account and used to place the order on www.cartiengleza.ro, either by registered mail, to FISCHER INTERNATIONAL address specified in the preamble of this document. The withdrawal request must be explicit and unequivocal, has to contain the reference number of the order, the name of the products ordered or any element deemed necessary in order to allow FISCHER INTERNATIONAL to identify the agreement for which the withdrawal right is exercised.

9. Within 14 days starting the date such withdrawal notification was submitted, the consumer has the obligation to return to FISCHER INTERNATIONAL all the products bought online, in the same condition they were delivered to the consumer. All costs associated with such returning of products will be borne entirely by the consumer. In case a withdrawal request is legally submitted, FISCHER INTERNATIONAL shall return all costs to the consumer, in same the manner these amounts were paid by the consumer at the acquisition of the products. FISCHER INTERNATIONAL shall not return any additional delivery costs incurred by the consumer, in case the latter chose a type of delivery other than the standard delivery provided by FISCHER INTERNATIONAL, which is delivery by Romanian Post.

10. The consumer does not have the right to withdraw from agreements regarding product that are sealed, and were unsealed by the consumer upon delivery, or regarding acquisition of newspapers, magazines or reviews, as well as CDs, DVDs or any other software which is delivered sealed and is unsealed upon delivery.

11. In order to purchase products online using www.cartiengleza.ro it is necessary to create a user account and to provide personal data, including the personal numeric code. FISCHER INTERNATIONAL shall not disclose to any third party your personal data, including the personal numeric code provided when creating your user account. The personal numeric code shall be used and processed exclusively to conclude the online purchase agreement in a valid manner and to issue de invoice corresponding to the products ordered online. FISCHER INTERNATIONAL shall not be liable for any situation generated by providing false data or erroneous delivery addresses.

12. This document is governed by the Romanian law. The rights of the persons visiting FISCHER INTERNATIONAL website are not limited by the provision set forth above, but are replenished by any relevant legal provisions.

This document was last updated on and is valid starting January 21st, 2015.

Sigla PlatiOnline Sigla Mastercard Sigla Visa